Menu

Leaderboards

Rank Player Dog Tags Sort_down XP Level
1 Avatar_steam claytonhorning » 30492 366413965
2 Avatar_steam MagicJun » 24905 180342150
3 Avatar_ps jeeo779 » 20096 109330421
4 Avatar_steam LtArville2 » 16635 9611061
5 Avatar_steam BANANS » 15822 61700914
6 Avatar_ps vickesme » 15550 202451123
7 Avatar_steam 123AAA » 15492 40996646
8 Avatar_steam TRIggERHAPPY » 15472 128659885
9 Avatar_ps Juniorchess77 » 15157 5068314
10 Avatar_ps BAGRITTUS » 14930 317019072
11 Avatar_ps PetPANTHERPUS » 14730 14184281
12 Avatar_ps kirua1388 » 14358 296669138
13 Avatar_ps Elite-ibbakone » 13939 19991418
14 Avatar_steam archidi » 13880 7629071
15 Avatar_ps M1st3rman18778 » 13737 210840356
16 Avatar_ps ezyryderman » 13620 101563899
17 Avatar_steam cccjjj » 13130 12028606
18 Avatar_ps johnsonandy1964 » 13128 23289175
19 Avatar_steam m1g_SM » 13110 110176508
20 Avatar_ps fadialhourani » 12881 41824270
21 Avatar_ps Jay12Boy » 12673 9473039
22 Avatar_steam GR_Giorgos » 12531 14316131
23 Avatar_ps gandraivan » 12447 282480467
24 Avatar_ps a7781265 » 12418 152706824
25 Avatar_ps JohnGoooo1 » 12073 7209397